Ułatwienia dostępu

DO POBRANIA

Druki – świadczenia wychowawcze (500+)

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – od 1 lipca 2019r.
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – od 1 lipca 2019r.

Druki – świadczenia rodzinne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Druki – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Druki – Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Druki – Specjalny zasiłek opiekuńczy

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Druki – Świadczenie pielęgnacyjne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia zasiłku pielęgnacyjnego
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Druki – Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Druki – Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 3
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
 7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Druki – Świadczenie Dobry Start dla ucznia (300+)

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
 2. Załącznik do wniosku – Dobry Start

Druki – ,,Za życiem” 4000+

 1. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 2. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 4. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Druki – Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o wydanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu
 2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – zdkr-01
 3. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym – zkdr-02
 4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
 5. Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie elektronicznej
 6. Objaśnienia do wniosku
 7. Instrukcja – jak wypełnić elektroniczny wniosek o mkdr
 8. Instrukcja – jak wypełnić elektroniczny wniosek o zkdr-04

Druki – wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym
 3. Oświadczenie do wywiadu rodzinnego
 4. Podanie o pomoc